دبسان استقلال از قدیمیترین مدارس استان قم است  و از کادری بسیار مجرب و باسابقه و دلسوز بر خوردار می باشد . که در ادامه مطلب کادر مدرسه ومعلمین پرتلاش این آموزشگاه را در  «سال تحصیلی ۹۳- ۹۲ »خدمت شما معرفی می کنم .

آقای ابوالفضل چهرقانی مدیرآموزشگاه درسال تحصیلی ۹۲-۹۱ بودند که بهمن ۹۱ ایشان باز نشسته شدند . با امید موفقیت و پیروزی در سایر مراحل زندگی برای ایشان که برای آموزشگاه الگوی اخلاقی و کاری بودند کادر جدید آموزشگاه در سال تحصیلی ۹۳-۹۲بدین قرار می باشد

مدیریت آموزشگاه :   آقای مهدی   رئیسی

معاونین :   آقای حمید رضا یوسفی  و  محمد یعقوبی

معلمین پایه اول : آقایان داود بختیاری نژاد،علی علیدوست و ابوالفضل زندی منفرد

پایه دوم : آقایان محمدحسین مهاجری،اکبرخانی ،عبدالله صادق قربان

پایه سوم :  آقایان محمد جواد گلخنی وحامد اثنی عشری و امرالله عبدی فرادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه 1390/08/15 | | نویسنده : صادق |

ﺯﺭﺗﺸﺖ ﺭﺍ ﺩﻳﺪﻧﺪ ﻣﺸﻌﻠﻰ ﻭ ﺟﺎﻡ ﺁﺑﯽ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ! ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪﻛﺠﺎ ﻣﻴﺮﻭﯼ؟ ! ﮔﻔﺖ:ﻣﻴﺮﻭﻡ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺁﺗﺶ، ﺑﻬﺸﺖ ﺭﺍ ﺑﺴﻮﺯﺍﻧﻢ!ﻭ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺁﺏ، ﺟﻬﻨﻢ ﺭﺍﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﻨﻢ! ﺗﺎﻣﺮﺩﻡ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﻓﻘﻂﺑﺨﺎﻃﺮﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﭙﺮﺳﺘﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﻴﺎﺷﯽ ﺩﺭﺑﻬﺸﺖ ﻭﺗﺮﺱ ﺍﺯﺟﻬﻨﻢ ... ﻣﻦ ﺭﺳﺎﻟﺘﻢ ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﻰ ﺑﻮﺩ ﺑﺸﺎﺭﺗﻢ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﻭﻣﻌﺠﺰﻩ ﺍﻡ ﺧﻨﺪﺍﻧﺪﻥ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ... ﻧﻪ ﺍﺯ ﺟﻬﻨﻤﻰ ﻣﻰ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪﻡﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﻭﻋﺪﻩ ﻣﻴﺪﺍﺩﻡ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻰ ﺁﻣﻮﺧﺘﻢ ﺍﻧﺪﻳﺸﻴﺪﻥ ﺭﺍ ﻭ"ﺍﻧﺴﺎﻥ " ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍ...تاريخ : جمعه 1393/05/24 | | نویسنده : صادق |

ﺍﺳﺘﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﭘﺮﺳﯿﺪ : ﺑﻨﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ
ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺯﯾﺒﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ ﻫﺮﯾﮏ ﺟﻮﺍﺑﯽ ﺩﺍﺩﻧﺪ، ﯾﮑﯽ
ﮔﻔﺖ : ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﺩﺭﺷﺖ . ﺩﻭﻣﯽ ﮔﻔﺖ : ﻗﺪﯼ ﺑﻠﻨﺪ . ﺩﯾﮕﺮﯼ
ﮔﻔﺖ : ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻔﺎﻑ ﻭ ﺳﻔﯿﺪ !… ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﺩ
ﺩﻭ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﮐﯿﻔﺶ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩ . ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎﺭ
ﻟﻮﮐﺲ ﻭ ﺯﯾﺒﺎ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﯾﮕﺮﯼﺳﻔﺎﻟﯽ ﻭ ﺳﺎﺩﻩ، ﺳﭙﺲ ﺩﺭ
ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﻫﺎ ﭼﯿﺰﯼ ﺭﯾﺨﺖ . ﺭﻭ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻥ
ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﺩﺭ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺭﻧﮕﯿﻦ ﻭﺯﯾﺒﺎ ﺯﻫﺮ ﺭﯾﺨﺘﻢ ﻭ ﺩﺭ
ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺳﻔﺎﻟﯽ ﺁﺑﯽ ﮔﻮﺍﺭﺍ، ﺷﻤﺎﮐﺪﺍﻡ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟
ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﮔﻔﺘﻨﺪ : ﻟﯿﻮﺍﻥﺳﻔﺎﻟﯽ ﺭﺍ ! ﺍﺳﺘﺎﺩ ﮔﻔﺖ :
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ؟ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ِ ﺩﺭﻭﻥ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ
ﺷﻨﺎﺧﺘﯿﺪ، ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺮﺍﯾﺘﺎﻥ ﺑﯽﺍﻫﻤﯿﺖ ﺷﺪ .
ﺣﯿﻒ ﮎ ﺩﺭﻭﻥ ﺁﺩﻣﺎ ﺩﯾﺮ ﺭﻭ ﻣﯿﺸﻪ ...تاريخ : جمعه 1393/05/24 | | نویسنده : صادق |
نگو : ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺰﺍﺣﻤﺘﺎﻥ ﺷﺪﻡ !
ﺑﮕﻮ : ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻭﻗﺘﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﻣﻦ ﮔﺬﺍﺷﺘﯿﺪ
ﻣﺘﺸﮑﺮﻡ!
ﻧﮕﻮ : ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﻡ!
ﺑﮕﻮ : ﺩﺭ ﻓﺮﺻﺘﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﻮﺩ !
ﻧﮕﻮ : ﺩﺭﻭﻍ ﻧﮕﻮ !
ﺑﮕﻮ : ﺭﺍﺳﺖ ﻣﯿﮕﯽ؟ ! ﺭﺍﺳﺘﯽ؟ !
ﻧﮕﻮ : ﺧﺪﺍ ﺑﺪ ﻧﺪﻩ!
ﺑﮕﻮ : ﺧﺪﺍ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺪﻩ !
ﻧﮕﻮ : ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺪﺍﺭﻩ !
ﺑﮕﻮ : ﻫﺪﯾﻪ ﺍﻯ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ !
ﻧﮕﻮ : ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮﺭﺩﻡ !
ﺑﮕﻮ : ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮﺩﻡ !
ﻧﮕﻮ : ﺯﺷﺘﻪ !
ﺑﮕﻮ : ﻗﺸﻨﮓ ﻧﯿﺴﺖ !
ﻧﮕﻮ : ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ !
ﺑﮕﻮ : ﺧﻮﺑﻢ !
ﻧﮕﻮ : ﺑﻪ ﺩﺭﺩ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺧﻮﺭﻩ !
ﺑﮕﻮ : ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ !
ﻧﮕﻮ : ﭼﺮﺍ ﺍﺫﯾﺖ ﻣﻴﻜﻨﻰ؟ !
ﺑﮕﻮ : ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﭼﻪ ﻟﺬﺗﯽ ﻣﯽﺑﺮﯼ؟
ﻧﮕﻮ : ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﯽ!
ﺑﮕﻮ : ﺷﺎﺩ ﻭ ﭘﺮ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺑﺎﺷﯽ !
ﻧﮕﻮ : ﺍﯾﻨﺠﺎﻧﺐ !
ﺑﮕﻮ : ﻣﻦ !
ﻧﮕﻮ : ﻣﺘﻨﻔﺮﻡ !
ﺑﮕﻮ : ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻡ !
ﻧﮕﻮ : ﺩﺷﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ !
ﺑﮕﻮ : ﺁﺳﺎﻥ ﻧﯿﺴﺖ !
ﻧﮕﻮ : ﺩﺭ ﺧﺪﻣﺘﻢ !
ﺑﮕﻮ : ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ !
ﻧﮕﻮ : ﺟﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﻟﺒﻢ ﺭﺳﯿﺪ !
ﺑﮕﻮ : ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﻧﺒﻮﺩ !
ﻧﮕﻮ : ﺑﻪ ﺗﻮ ﺭﺑﻄﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ !
ﺑﮕﻮ : ﺧﻮﺩﻡ ﺣﻠﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ !
ﺧﻮﺏ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﻗﻠﺐ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ...


تاريخ : سه شنبه 1393/05/14 | | نویسنده : صادق |

گفت دانایى که گرگى خیره سر
هست پنهان در نهاد هر بشر

... لاجرم جارى است پیکارى بزرگ
روز و شب مابین این انسان و گرگ

زور بازو چاره این گرگ نیست
صاحب اندیشه داند چاره چیست

اى بسا انسان رنجور و پریش
سخت پیچیده گلوى گرگ خویش

اى بسا زور آفرین مردِ دلیر
مانده در چنگال گرگ خود اسیر

هرکه گرگش را دراندازد به خاک
رفته رفته مى‌شود انسان پاک

هرکه با گرگش مدارا مى‌کند
خلق و خوى گرگ پیدا مى‌کند

هرکه از گرگش خورد دائم شکست
گرچه انسان مى‌نماید، گرگ هست

در جوانى جان گرگت را بگیر
واى اگر این گرگ گردد با تو پیر

روز پیرى گرکه باشى همچو شیر
ناتوانى در مصاف گرگ پیر

اینکه مردم یکدگر را مى‌درند
گرگهاشان رهنما و رهبرند

اینکه انسان هست این سان دردمند
گرگها فرمان روایى مى‌کنند

این ستمکاران که با هم همرهند
گرگهاشان آشنایان همند

گرگها همراه و انسانها غریب
با که باید گفت این حال عجیبتاريخ : سه شنبه 1393/05/14 | | نویسنده : صادق |

ميکروب ها در انتهاي مداد يا خودکار قرار دارد و اين عادت مي تواند فرد را در معرض باکتري هاي بيماري زا از جمله ويروس سرماخوردگي قرار دهد. فردي که عفونت دارد به احتمال زياد روي انگشتانش ويروس وجود دارد که از طريق خودکار و صفحه رايانه و تلفن پخش مي شود. جويدن انتهاي مداد يا خودکار مي تواند به دندان و به بافت هاي نرم لثه آسيب برساندتاريخ : یکشنبه 1393/05/12 | | نویسنده : صادق |

اهمیت نوازش کردن در کاهش مشکلات کودکان ADHD

نوازش برای کودکان و حتی بزرگسالان یک نیاز اساسی است. نوازش ها به صورت کلامی و غیر کلامی صورت می گیرند و در بین آن ها نوازش پوستی، بیشترین تأثیر را به جا می گذارد.
هنگام تولد، همه اطلاعات و احساسات ما از طریق گستره ترین حس مان یعنی پوست دریافت می شود. هنگامی که گرمای آغوش مادر و آهنگ موزون قلب او را با پوست مان دریافت می کنیم، یک جریان الکتریکی ایجاد می گردد. این جریان باعث به وجود آمدن واکنش های شیمیایی خاصی می شود که مغز ما را به فعالیت و رشد وا می دارد و حتی موجب ترشح هورمون هایی می شود که شادابی و احساس رضایت ایجاد می کند.
بدن انسان دارای ۱۰۶ عنصر شیمیایی است، تحریکات حاصل از نوازش، موجب تولید این مواد شیمیایی در مغز می شود. این مواد، خون، ماهیچه ها، سلول های عصبی، اندام ها و غدد را تغذیه می کنند. محرومیت از نوازش، مانع تحریک بدن برای تولید این مواد شیمیایی می شود و به کودک احساس محرومیت و گرسنگی نوازش را می دهد.

والدین هر شب به هنگام خوابیدن می توانند با یادآوری موفقیت های کودک برای او، کتاب یا قصه دلخواهش را بخوانند و همزمان پشت او را به آرامی نوازش کنند و گاهی دست ها، پاها، شانه و گردن کودک را مورد نوازش قرار دهند. تداوم این نوازش ها، موجب سهولت در یادگیری و تقویت رفتارهای مطلوب کودک ADHD می شود و محرومیت از آن ها، باعث پرخاشگری، انجام کارهای خطرناک و حتی بزهکاری می گردد. پژوهش های متعددی نشان داده است که اکثر قاتلین، در کودکی قربانی خشونت بوده و از نوازش محروم بوده اند.

الهه عبدالرحمانی- دپارتمان بازی درمانی مرکز اکسیر

نوازش برای کودکان و حتی بزرگسالان یک نیاز اساسی است. نوازش ها به صورت کلامی و غیر کلامی صورت می گیرند و در بین آن ها نوازش پوستی، بیشترین تأثیر را به جا می گذارد.
هنگام تولد، همه اطلاعات و احساسات ما از طریق گستره ترین حس مان یعنی پوست دریافت می شود. هنگامی که گرمای آغوش مادر و آهنگ موزون قلب او را با پوست مان دریافت می کنیم، یک جریان الکتریکی ایجاد می گردد. این جریان باعث به وجود آمدن واکنش های شیمیایی خاصی می شود که مغز ما را به فعالیت و رشد وا می دارد و حتی موجب ترشح هورمون هایی می شود که شادابی و احساس رضایت ایجاد می کند.
بدن انسان دارای ۱۰۶ عنصر شیمیایی است، تحریکات حاصل از نوازش، موجب تولید این مواد شیمیایی در مغز می شود. این مواد، خون، ماهیچه ها، سلول های عصبی، اندام ها و غدد را تغذیه می کنند. محرومیت از نوازش، مانع تحریک بدن برای تولید این مواد شیمیایی می شود و به کودک احساس محرومیت و گرسنگی نوازش را می دهد.

والدین هر شب به هنگام خوابیدن می توانند با یادآوری موفقیت های کودک برای او، کتاب یا قصه دلخواهش را بخوانند و همزمان پشت او را به آرامی نوازش کنند و گاهی دست ها، پاها، شانه و گردن کودک را مورد نوازش قرار دهند. تداوم این نوازش ها، موجب سهولت در یادگیری و تقویت رفتارهای مطلوب کودک ADHD می شود و محرومیت از آن ها، باعث پرخاشگری، انجام کارهای خطرناک و حتی بزهکاری می گردد. پژوهش های متعددی نشان داده است که اکثر قاتلین، در کودکی قربانی خشونت بوده و از نوازش محروم بوده اند.

الهه عبدالرحمانی- دپارتمان بازی درمانی مرکز اکسیرتاريخ : یکشنبه 1393/05/12 | | نویسنده : صادق |تاريخ : دوشنبه 1393/05/06 | | نویسنده : صادق |

کوه پرسید ز رود ، زیر این سقف کبود ، راز ماندن در چیست ؟؟

گفت : در رفتن من... کوه پرسید : و من ؟؟

گفت : در ماندن تو !!

بلبلی گفت : و من؟؟

خنده ای کرد و بگفت : در غزل خوانی تو !!

آه از آن آبادی، که در آن کوه روَد، رود مرداب شود، و در آن

بلبل سرگشته سرش را به گریبان ببرد و نخواند دیگر،

من و تو : بلبل و کوه و رودیم

راز ماندن جز در

خواندن من، ماندن تو ،رفتن یاران سفر کرده یمان نیست ،بدان!!

 برگرفته از وبلاگ سنگ و رنگ(http://rockrock.blogfa.com/)تاريخ : چهارشنبه 1393/05/01 | | نویسنده : صادق |

شهادت مولای متقیان،امیر مومنان علی(ع) برهمه شیعیان تسلیت باد.تاريخ : شنبه 1393/04/28 | | نویسنده : صادق |

قاصدک! هان، چه خبر آوردي؟
از کجا، وز که خبر آوردي؟
خوش خبر باشي، امّا، امّا
گرد بام و در من
بي ثمر مي گردي.
انتظار خبري نيست مرا
نه زياري نه ز ديّاري ، باري،
برو آنجا که بود چشمي و گوشي با کس،
برو آنجا که ترا منتظرند.
قاصدک!
در دل من همه کورند و کرند.
دست بردار از اين در وطن خويش غريب.
قاصدک تجربه هاي همه تلخ،
با دلم مي گويد
که دروغي تو، دروغ
که فريبي تو، فريب.
قاصدک! هان، ولي ...
راستي آيا رفتي با باد؟
با توام، آي کجا رفتي؟ آي...!
راستي آيا جايي خبري هست هنوز؟
مانده خاکستر گرمي، جايي؟
در اجاقي- طمع شعله نمي بندم - اندک شرري هست هنوز؟
قاصدک!
ابرهاي همه عالم شب و روز
در دلم مي گريند ...”تاريخ : جمعه 1393/04/20 | | نویسنده : صادق |

شعر و متن آهنگ ترکی آذربایجانی 

ترجمه فارسی آهنگ ساری گلین

ساچین اوجون هؤرمزلر؛

گولو سولو (قونچا) درمزلر

ساری گلین

بوسئودا نه سئودادیر ؟

سنی منه وئرمزلر

نئیلیم آمان، آمان

ساری گلین

بو دره نین اوزونو،

چوبان قایتار قوزونو،

نة اوْلا بیر گون گؤرم

نازلی یاریمین اؤزؤنو

نئیلیم آمان، آمان

ساری گلین

عاشیق ائللر آیریسی،

شانا تئللر آیریسی،

آیریسی بیر گونونه دؤزمزدیم؛

اوْلدوم ایللر آیریسی

نئیلیم آمان، آمان

ساری گلین

سر گیسوی بلند را نمی بافند،

گل تر را نمی چینند،

عروس زرین

این سودا (عشق نافرجام)، چه سودایی است،

تو را به من نمی دهند،

چه کنم،امان امان

عروس زرین

در بلندای این دره،

ای چوپان بره(گمشده) را بازگردان،

چه شود اگر روزی من ببینم،

روی یار نازنینم را،

چه کنم،امان امان

عروس زرین

عشق، در ایلها جدایی می افکند

شانه، گیسوان را از هم جدا می کند

انتظار دوری یک روزه ات را هم نداشتم

که اینچنین سال ها از تو جدا بیفتم

چه کنم،امان امان

عروس زرینتاريخ : چهارشنبه 1393/01/13 | | نویسنده : صادق |

زندگی با ماجراهای فراوانش،

ظاهری دارد به سان بیشه ای بغرنج و در هم باف

ماجراها گونه گون و رنگ وارنگ ست؛

چیست اما ساده تر از این، که در باطن

تار و پود هیچی و پوچی هم آهنگ است؟

من بگویم، یا تو می گویی

هیچ جز این نیست؟

تو بگویی یا نگویی، نشنود او جز صدای خویش.

«ماجراها» گوید، اما نقش هر کس را

می نگارد، یا می انگارد،

بیش تر با طرح و رنگ ماجرای خویش..

- «هی فلانی! زندگی شاید همین باشد؟

یک فریب ساده و کوچک.

آن هم از دست عزیزی که تو دنیا را

جز برای او و جز با او نمی خواهی

من گمانم زندگی باید همین باشد...

هر حکایت دارد آغازی و انجامی،

جز حدیث رنج انسان،غربت انسان

آه! گویی هرگز این غمگین حکایت را

هر چها باشد، نهایت نیست...

زندگی شاید همین باشد

«یک فریب ساده کوچک»

آن هم از دست عزیزی که برایت

هیچ کس چون او گرامی نیست

بی گمان باید همین باشد.

ماجرا چندان مفصل نیست، اصلا ماجرایی نیست.

راست می گوید که می گوید

«یک فریب ساده کوچک »

من که باور کرده ام، باید همین باشد...

هی فلانی! شاتقی بی شک تو حق داری.

راست می گویی، بگو آنها که می گفتی.

باز آگاهم کن از آنها که آگاهی

از فریب، از زندگی، از عشق

هر چه می خواهی بگو، از هر چه می خواهی...

گفت: چه بگویم، چی بگویم، آه!

به چراغ روز و محراب شب و موی بتم طاووس

من زندگی را دوست می دارم

مرگ را دشمن؛

وای! اما با که باید گفت این، من دوستی دارم

که به دشمن خواهم از او التجا بردن؟!

دیده ای بسیار و می بینی

می وزد بادی، پری را می برد با خویش،

از کجا؟ از کیست؟

هرگز این پرسیده ای از باد؟

به کجا؟ وانگه چرا؟ زین کار مقصد چیست؟

خواه غمگین باش، خواه شاد

باد بسیار است و پر بسیار، یعنی این عبث جاری ست.

آه! باری بس کنم دیگر

هر چه خواهی کن، تو خود دانی

گر عبث، یا هر چه باشد چند و چون،

این است و جز این نیست.

مرگ گوید: هوم! چه بیهوده!

زندگی می گوید: اما باز باید زیست،

باید زیست،

باید زیست...!تاريخ : دوشنبه 1393/01/11 | | نویسنده : صادق |

 

 خاطرات عمر رفته در نظرگاهم نشسته

در سپهر لاجوردی آتش آهم نشسته

ای خدای بی‌نصیبان طاقتم ده، طاقتم ده!

قبله‌گاه ما غریبان طاقتم ده، طاقتم ده!
ساغرم شکست‌ ای ساقی!

رفته‌ام ز دست ‌ای ساقی!
در میان توفان،

بر موج غم نشسته منم

در زورق شکسته منم‌،

ای ناخدای عالم!
تا نام من رقم زده شد،

یک‌باره مهر غم زده شد،

بر سرنوشت آدم!
ساغرم شکست‌ ای ساقی!

رفته‌ام ز دست ‌ای ساقی!
تو تشنه‌کامم کُشتی،‌

در سراب ناکامی‌ها‌،

 ای بلای نا فرجامی‌ها
نبرده لب بر جامی،

می‌کشم به دوش از حسرت،

بار مستی و بدنامی‌ها
بر موج غم نشسته منم،

در زورق شکسته منم،

ای ناخدای عالم!
تا نام من رقم زده شد،

یک باره مهر غم زده شد،

بر سرنوشت عالم!
ساغرم شکست‌ ای ساقی!

رفته‌ام ز دست ‌ای ساقی!
حکایت از چه کنم؟

شکایت از چه کنم؟

که خود به دست خودم

آتش بر دل خون‌شده‌ی نگران زده‌ام!
بر موج غم نشسته منم،

در زورق شکسته منم،

ای ناخدای عالم!
تا نام من رقم زده شد،

یک‌باره مهر غم زده شد،

بر سرنوشت آدم!
ساغرم شکست‌ ای ساقی!

رفته‌ام ز دست ‌ای ساقی!

 

 تاريخ : سه شنبه 1393/01/05 | | نویسنده : صادق |

 
ده اشتباه كه به مغز شما آسيب ميزند

1.نخوردن صبحانه
كسانی كه صبحانه نمی‌خورند قند خونشان به سطح پائین تری افت می‌كند. این امر باعث تامین نامناسب مواد غذائی برای... مغز و در نتیجه افت فعالیت مغزی می‌شود.

2. پرخوری
این امر باعث تصلب شرائین (سختی دیواره رگهای) مغز شده و منجر به كاهش قدرت ذهنی می‌شود.

3- دخانیات
این امر باعث كوچك شدن چند برابری مغز و منجر به آلزایمر می‌شود.

4. استفاده زیاد قند و شكر
استفاده زیاد قند و شكر جذب پروتئین و مواد غذائی را متوقف می‌كند و منجر به سوء تغذیه و احتمالا اختلال در رشد مغزی خواهد شد

5. آلودگی هوا
مغز بزرگترین مصرف كننده اكسیژن در بدن ماست. دمیدن هوای آلوده باعث كاهش اكسیژن تامینی مغز شده و منجر به كاهش كارآیی مغز می‌شود.

6. كمبود خواب
خواب به مغزمان اجازه استراحت می‌دهد. دوره طولانی كاهش خواب منجر به شتاب گیری مرگ سلولهای مغزی خواهد شد.

7. پوشاندن سر به هنگام خواب
خوابیدن با سر پوشیده باعث افزایش تجمع دی اكسید كربن و كاهش تجمع اكسیژن شده و منجر به تأثیرات مخرب مغزی خواهد شد.

8.كار كشیدن از مغزتان در هنگام بیماری
كار سخت یا مطالعه در زمان بیماری ممكن است منجر به كاهش كارآئی مغز و در نتیجه صدمه مغزی شود

9.كاهش افكار مثبت
فكر كردن بهترین راه برای تمرین دادن به مغزمان است. كاهش افكار مثبت مغزی ممكن است باعث كوچك شدن مغز شود.

10.كم حرفی
مكالمات انتزاعی منجر به رشد كارآئی مغز خواهد شد.


تاريخ : پنجشنبه 1392/12/01 | | نویسنده : صادق |

چارلي چاپلين مي گويد آموخته ام که..
با پول مي شود خانه خريد ولي آشيانه نه،
رختخواب خريد ولي خواب نه،
ساعت خريد ولي زمان نه،
مي توان مقام خريد ولي احترام نه،
مي توان کتاب خريد ولي دانش نه، ...
دارو خريد ولي سلامتي نه،
خانه خريد ولي زندگي نه و بالاخره ،
مي توان قلب خريد، ولي عشق را نه.تاريخ : دوشنبه 1392/11/21 | | نویسنده : صادق |

این شعر در سازمان ملل ، دنیا را لرزاند / این شعر کاندیدای شعر برگزیده سال ۲۰۰۵ شده. توسط یک کودک آفریقایی نوشته شده که در همان سال در سازمان ملل خوانده شد و استدلال شگفت انگیزی داره

وقتی به دنیا میام، سیاهم
وقتی بزرگ میشم، سیاهم
وقتی میرم زیر آفتاب، سیاهم...
وقتی می ترسم، سیاهم
وقتی مریض میشم، سیاهم
وقتی می میرم، هنوزم سیاهم…

و تو، آدم سفید..

وقتی به دنیا میای، صورتی ای
وقتی بزرگ میشی، سفیدی
وقتی میری زیر آفتاب، قرمزی
وقتی سردت میشه، آبی ای
وقتی می ترسی، زردی
وقتی مریض میشی، سبزی
و وقتی می میری، خاکستری ای…
و تو به من میگی رنگین پوست؟تاريخ : دوشنبه 1392/11/21 | | نویسنده : صادق |
 
جهان بر پایه‌ی شش عدد بنا نهاده شده است که اگر هر کدام از این اعداد حتی به مقدار بسیار ناچیز متفاوت بودند، اکنون هیچ جهان وجود نداشته و بشری هم موجودیت نداشت.

 اعداد شگفت‌انگیزی که جهان بر پایه آنها شکل گرفته و به حیات خود ادامه می‌دهد!

جهان بر پایه‌ی شش عدد بنا نهاده شده است که اگر هر کدام از این اعداد حتی به مقدار بسیار ناچیز متفاوت بودند، اکنون هیچ جهان وجود نداشته و بشری هم موجودیت نداشت.

لرد مارتین ریس ستاره‌شناس سلطنتی انگلستان و استاد دانشگاه کمبریج، در کتاب خود (تنها ۶ عدد) آورده است که تنظیم دقیق جهان به گونه‌ای‌ که حیات در آن امکان‌پذیر باشد، تصادفی نیست.

مسئله این است که تصادفات بسیار زیادی رخ داده‌اند تا جهان در چنین شرایط کنونی قرار گرفته و حیات امکان‌پذیر شده است. مارتین ریس با تحقیقات و مطالعات بسیار تلاش کرده است تا با مقداردهی به برخی از این مفاهیم، دلایل خود را تحکم بخشد.

او ادعا می‌کند که جهان تحت حکومت و کنترل شش عدد است. اعدادی که هر کدام از آنها قابل اندازه‌گیری بوده و مقدار دقیقی دارند.

از نظر او این ۶  عدد باید به گونه‌ای خاص و دقیق باشند تا شرایط حیات را فراهم کنند. در غیر این‌صورت، یعنی تنها با کمترین کم و کاستی در آنها منجر به جهان‌های عاری از حیات خواهد شد.

تنها ۶ عدد

او در کتاب خود این اعداد را اینگونه معرفی می‌کند:

عدد اپسیلون:

این عدد برابر با ۰۰۰۷/ است. اپسیلون مقدار نسبی هیدروژنی است که در انفجار بزرگ از طریق هم جوشی به هلیوم تبدیل می‌شود. اگر این عدد به جای ۰۰۰۷/، عدد ۰۰۰۶/ بود، باعث تضعیف نیروی هسته‌ای شده و به این ترتیب پروتون‌ها و نوترون‌ها به یکدیگر وابسته نمی‌شدند.

دوتریوم که (دارای یک پروتون و یک نوترون) است، نمی‌توانست شکل بگیرد. بنابراین عناصر سنگین تر هرگز در ستاره‌ها بوجود نمی‌امدند.

همچنین، اتم‌های بدن ما هرگز شکل نگرفته و کل جهان به هیدروژن تبدیل می‌شد. جالبه نه؟! حال، اگر ابسیلون برابر ۰۰۰۸/ بود، آنگاه هم‌جوشی چنان سریع صورت می گرفت که هیچ هیدروژنی از انفجار بزرگ باقی نمی‌ماند و امروزه ستاره‌ای وجود نداشت که به سیارات انرژی بدهد.

عدد N :

عدد N برابر است با ۱۰ به توان ۳۶ که با قدرت نیروی الکتریکی تقسیم بر قدرت گرانش برابر است. این عدد نشان می‌دهد گرانش تا چه حد ضعیف است. اگر عدد N از این کمتر بود آن گاه ستارگان نمی‌توانستند متراکم شده و دماهای زیاد برای هم‌جوشی ایجاد کنند. بنابراین ستارگان دیگر نمی‌درخشیدند و سیارات درون سیاهی سردی فرو می‌رفتند.

اما اگر گرانش حتی ذره‌ای قوی‌تر بود، ستارگان بسیار سریع گرم شده و سوخت خود را چنان سریع می سوزاندند که حیات هرگز فرصت آغاز پیدا نکند.

عدد امگا:

این عدد چگالی نسبی جهان است. اگر امگا از این رقمی که هست، کوچک‌تر بود، جهان بسیار سریع منبسط و سرد می‌شد. ولی اگر امگا خیلی بزرگ‌تر از این رقم بود، جهان قبل از اینکه فرصت حیات پیدا کند از هم فرو می پاشید.

عدد لاندا:

لاندا عدد ثابت کیهانی است که سرعت جهان را تعیین می‌کند. اگر این عدد تنها به مقدار کمی بزرگ‌تر بود با نیروی ضد گرانشی که ایجاد می کرد و جهان از هم می پاشید. یعنی با سرعت تمام به حالت انجماد بزرگ فرو می‌رفت که در نتیجه حیات را غیر ممکن می‌کرد.

اما اگر اینعدد ثابت کیهانی عددی منفی و کتر از این رقم بود، جهان به شدت متراکم شده و قبل از اینکه حیات شکل بگیرد دچار فروپاشی بزرگ می‌شد.

عدد Q:

این عدد، دامنه‌ی اختلالات موج در تابش ریز موج پس زمینه است که برابر با ۱۰ به توان ۵- است. اگر این عدد کمی کوچک‌تر از این بود، آنگاه جهان به شدت یکنواخت شده و توده‌ی بیجانی از گاز و غبار که هرگز به شکل کهکشان‌ها و ستاره‌های امروزی در نمی آمد.

در این صورت جهان یکنواخت، بی‌معنی و عاری از حیات می‌شد. حال، اگراین عدد بزرگتر از این مقدار بود، آنگاه در تاریخ جهان ماده زودتر به شکل ساختارهای بزرگ ابرکهکشانی متراکم  تبدیل می‌شد.

عدد D :

این عدد، تعداد ابعاد فضا است. اگر فضا یک بعدی باشد، احتمالا حیات نمی‌تواند وجود داشته باشد. زیرا در این صورت محنویات جهان چیز قابل توجهی نخواهد بود.

ذرات بدون هیچ برهم‌کنشی از کنار یکدیگر عبور می‌کردند. بنابراین می‌توان گفت؛ جهان‌هایی که در یک بعد وجود دارند، نمی‌توانند حیات داشته باشند.

فضاهای دو بعدی نیز با این مشکل مواجه هستند و شکل‌های مختلف حیات در این فضا، نهایتا متلاشی یا تجزیه می‌شوند. از نظر علم زیست شناسی نیز هوش نمی‌تواند در کمتر از سه بعد وجود داشته باشد.

در فضای چهار بعدی، مشکل دیگری وجود دارد، سیاره‌ها دیگر در مدار خود به دور خورشید  قرار نخواهند گرفت. قانون جذر معکوس نیوتون با قانون مکعب معکوس جایگزین  خواهد شد و به بیان دیگر، عدد سه در ابعاد فضایی عددی ویژه است. یعنی دقیقا در فضای سه بعدی می‌توان به جستجوی حیات پرداخت.

منبع: همشهری آنلاین

 تاريخ : جمعه 1392/10/20 | | نویسنده : صادق |تاريخ : جمعه 1392/10/13 | | نویسنده : صادق |
اگر “ضربه فنی” شدی ، دوباره شروع کن……

“ضربه مغزی” که نشدی……!!تاريخ : یکشنبه 1392/09/24 | | نویسنده : صادق |